Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

AKTUALNOŚCI

Nasze działania.
4
gru

Koncert „Powiedz stary, gdzieś Ty był…”

Koncert z pokazem tańców europejskich.

Dnia 4.12.07 w Gimnazjum nr 25 oraz Szkole Podstawowej nr 90 odbył sie II Koncert Piosenki Europejskiej z pokazem tańców, który był podsumowaniem I części II edycji projektu LOKOMOTYWA z edukacji międzykulturowej. Koncert został zorganizowany przez przez Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO i dotowany przez Gminę Wrocław.

Projekt stawiał sobie za cel, prowadzenie dialogu interkulturowego opartego na rozumieniu, poszanowaniu i akceptacji różnic, kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji innych i siebie, budowanie postaw otwartości wobec innych ras, grup etnicznych i narodowościowych, wzmacnianie własnej tożsamości kulturowej, popularyzacja kultury europejskiej oraz poszerzanie umiejętności językowych.

Szkoły, które włączyły się do naszego projektu prezentowały piosenkę lub taniec z wybranego kraju europejskiego. W koncercie brało udział 22 szkoły z Wrocławia.

Wspaniała publiczność i nasi goście dokonali wyboru nagrody publiczności w kategorii PIOSENKA (Klaudia Adamus Gim 24) i kategorii TANIEC (SP nr 64).