Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury

Cele i działania

Określa nas to co robimy.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Skupienie w szeregach stowarzyszenia ludzi nauki, kultury, propagatorów działań na rzecz ochrony środowiska, zdrowia, zabytków historycznych, muzeów, poszanowania godności pracy i wspierania talentów.
 2. Integrowanie i upowszechnienie różnych form aktywności społecznej w zakresie kultury we wszystkich jej postaciach i w różnych środowiskach.
 3. Promocja kultury regionu i kształtowanie postaw patriotycznych.
 4. Wszechstronna działalność w kierunku rozwoju edukacji i oświaty zdrowotnej, kształtowanie postaw obywatelskich oraz integracji europejskiej ogółu społeczeństwa, uczenie odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich najbliższych, popularyzacja i utrwalanie świadomości ekologicznej.
 5. Popularyzacja wśród społeczeństwa idei aktywnego wypoczynku realizowanego poprzez kontakt z przyrodą i sportem.
 6. Udzielanie w miarę możliwości członkom i sympatykom stowarzyszenia pomocy materialnej i finansowej na czas utraty pracy, trudnej sytuacji życiowej albo też przyznawanie stypendiów.
 7. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami rządowymi i organizacjami społecznymi w celu rozwoju społeczności naszego regionu.
 8. Prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń.
 9. Wspomaganie działań w zakresie technologii informacyjnej społeczeństwa.
 10. Doskonalenie programów i metod powszechnego kształcenia informatycznego.
 11. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez następujące działania:

 1. Ustala programy, określa niezbędne środki rzeczowe i finansowe, zapewniające realizację poszczególnych zadań programu oraz podejmuje działania w celu pozyskania środków materialnych i finansowych.
 2. Powołuje odpowiednie zespoły członków stowarzyszenia, współdziałające z osobami prawnymi i fizycznymi na rzecz integracji kulturalnej z organizacjami krajowymi i unijnymi.
 3. Popularyzuje na szerokim forum przyjęte zadania społeczno-naukowych poprzez organizacje: sympozjów, otwartych spotkań, plenerów, warsztatów, koncertów, wernisaży itp.
 4. Wspiera organizacyjnie i finansowo inicjatywy twórcze własnych członków stowarzyszenia przez organizację wystaw, konkursów, wernisaży, aukcji, warsztatów, plenerów itp. oraz prowadzi wymianę z innymi placówkami w kraju i poza nim.
 5. Prowadzi działalność wydawniczą, upowszechniając idee integracji społeczno-kulturalnej, popularyzując programy stowarzyszenia, promując dokonania w tym zakresie i sukcesy artystyczne, szczególnie młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 6. Prowadzi badania nad ulepszeniem i rozwojem edukacyjnych narzędzi informatycznych oraz podnoszeniem poziomu kultury dydaktycznej.
 7. Prowadzi działalność szkoleniową w zakresie technologii informacyjnej.
 8. Współdziała z masmediami krajowymi i zagranicznymi celem wymiany doświadczeń w dziedzinie integracji kulturalnej i kształtowania postaw obywatelskich.
 9. Pośredniczy w wymianie kulturalnej młodych talentów na forum kultury europejskiej w ramach działań organizacji pozarządowych.
 10. Organizuje: nabywanie, sprzedaż, wypożyczanie prac swoich członków i promowanych środowisk.
 11. Podejmuje inne przedsięwzięcia w ramach działalności statutowej, które okażą się właściwe dla rozwoju szeroko pojętej integracji społeczno – kulturalnej różnych środowisk zawodowych i społecznych.
 12. Zabiega o pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych.
 13. Organizuje wypoczynek połączony z nauką i sportem.
 14. Wspiera inicjatywy społeczne mające na celu promowanie zdrowego stylu życia.
 15. Tworzy i rozwija placówki nauczania, wychowania i placówki opiekuńcze.
 16. Organizuje wyjazdy naukowe i studialne, praktyki krajowe i zagraniczne.